Bestuur Denksport Leiden stapt op

Het bestuur van de Stichting Denksport Leiden (SDL) stapt voortijdig op. Het Leidse Denksportcentrum aan de Robijnstraat werd begin januari verkocht wegens een al jaren sterk teruglopende exploitatie. De negen denksportverenigingen – verenigd in het Deelnemersoverleg (DO) – voelden zich overvallen door het besluit en menen – ook negen maanden na dato – dat verkoop niet nodig was geweest.

Het bestuur heeft het gebouw verkocht zodat er met het bedrag dat na aflossing van hypotheek en onkosten overblijft (ca twee ton) een doorstart gemaakt kan worden. Voorzitter Maaike Valkenburg: ‘Veel denksportverenigingen kampen met een lineair teruglopend ledenaantal en vergrijzing wat de directe aanleiding is voor de teruglopende inkomsten. Als de verenigingen in de toekomst een eigen denksportcentrum willen exploiteren zal er vooral ingezet moeten worden op ledenwerving en verjonging. Het geld dat vrijkomt uit de verkoop kan gebruikt worden als buffer om de huur enkele jaren op te kunnen vangen en een grootscheepse ledenwervingscampagne te starten.”

Het DO meent dat verkoop niet nodig geweest was en dat de tekorten weggewerkt hadden kunnen worden door aan de uitgavenkant besparingen te doen, met name door met vrijwilligers te gaan werken. Valkenburg: “Wij delen die mening niet. Onze ervaringen uit het verleden ten aanzien van het werken met vrijwilligers onderschrijven dat standpunt.  Bovendien streven wij professionaliteit na door gebruik te maken van een administratiekantoor voor de financiën en professionele barmedewerkers en beheerder voor de bedrijfsvoering. Nog afgezien van het feit dat we twijfelen of er voldoende (jonge) leden van de verenigingen gevonden kunnen worden betekent voor ons het werken met (vrijwel alleen maar) vrijwilligers terug naar af. En dat zien we na 22 jaar niet zitten.”

In de afgelopen negen maanden is ondanks het verschil in inzicht geprobeerd om toch gezamenlijk op te trekken richting een tijdelijke nieuwe locatie. Een van de maatregelen was het toetreden van twee nieuwe bestuursleden. Voorwaarde was dat het DO unaniem het vertrouwen in het bestuur zou uitspreken. Twee van de negen verenigingen weigerden dat vertrouwen uit te spreken met als gevolg dat het zittende bestuur geen heil meer ziet in de samenwerking. Voorzitter: “Wij hadden graag het karwei in gezamenlijkheid met het DO afgemaakt en voor een warme overdracht gezorgd bij het betrekken van een andere locatie. De starre houding van twee verenigingen maakt dit onmogelijk. Wij achten het niet in het belang van een toekomstig denksportcentrum dat wij op onze stoel blijven zitten als er geen consensus is tussen bestuur en verenigingen; het is al moeilijk genoeg om de neuzen van negen verenigingen dezelfde kant op te krijgen. Het bestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijk en degene die de handtekening onder de contracten zet. Dan moet je het wel eens zijn met elkaar. En daarom dragen we met spijt in ons hart onze taken voortijdig over aan een nog nieuw te vormen bestuur.”

Het bestuur heeft bij het DO aangegeven de taken per hetzij 1 november, hetzij 1 januari neer te leggen. De keuze is aan het DO. Het Denksportcentrum moet uiterlijk 1 augustus 2019 leeg en zonder huurders opgeleverd worden.